tisdag 16 februari 2016

Christendomens införande i Island, förr än 981, då en Biskop Fredrich från Sachsen hit anlände, hvilken efter 5 års vistande här, åter måste begifva sig härifrån, utan at stort hafva kunnat uträtta.
En kyrka blef dock 984 af Thorvard Bodvarsson upbygd; några döptes, men andra ehuru de för sjelfva läran ej hade afsmak, ville icke därtil samtycka, emedan de föregåfvo vara mindre anständighet, at, efter pojkars vana, nakne nedstiga i vatnet, för at emottaga i döpelsen, som skedde efter tidens bruk genom indoppning (30). För at dock visa sin avsky för hedendomens mörker, emottogo några korstecknet, hvilken act kalladesPrimsigning, och hvarefter för hedningar eller christna; fingo dock äta med de sednare, och begrafvas straxt utan för kyrkogården.

Fy faan....usch

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar